Eventownik - kalendarz kreatywnych


Założ konto

Regulamin

§1 Definicje

Administrator - DaWanda Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427870; NIP 525 25 34 956, REGON 146233047; kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Organizator - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystającą z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która dokonała rejestracji jako organizator wydarzenia w serwisie Eventownik.pl
Użytkownik - oznacza osobę, która za pośrednictwem Serwisu Internetowego decyduje się wziąć udział w zaplanowanym wydarzeniu. Użytkownik może, ale nie musi dokonywać rejestracji w serwisie Eventownik.pl
Serwis/Witryna/Aplikacja - Serwis Eventownik.pl oraz wszystkie mechanizmy w nim zawarte znajdujące się pod adresem http://eventownik.pl, o ile nie wskazane jest inaczej.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika lub Organizatora, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem, do świadczenia usług w ramach Konta Użytkownika lub Organizatora.
Konto Użytkownika/Organizatora - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika/Organizatora panel, uruchomiony na jego rzecz, przez Administratora, po Rejestracji. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Organizatora z usług dostępnych w ramach Konta Organizatora w Serwisie Internetowym. W przypadku Użytkownika oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, nie wymaganą dla korzystania z usług w Serwisie Internetowym.

§2 Postanowienia ogólne
 1. Administratorem i właścicielem witryny Eventownik.pl jest DaWanda Polska sp. z o.o
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
 3. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet
 5. Administrator Serwisu zobowiązuje się poczynić wszelkie starania, aby działanie strony było prawidłowe oraz bezpieczne
 6. Administrator dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego i Usług było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych
 7. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego
 8. Do prawidłowego działania Serwisu potrzebne są minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługę języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies"
§3 Korzystanie z Serwisu Internetowego
 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika/Organizatora, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Serwisu
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie
 3. W celu założenia Konta Użytkownika lub Konta Organizatora w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika lub Organizatora konta poczty elektronicznej
 4. Użytkownik może korzystać z serwisu zarówno bez rejestracji, jak i po jej wykonaniu, z zastrzeżeniem postanowień punktu poniżej. Natomiast niezarejestrowany użytkownik może korzystać jedynie z proponowanych wydarzeń, przyłączając się do nich
 5. Organizator wydarzenia musi posiadać konto na serwisie Eventownik.pl
 6. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe
 7. Organizator publikując ogłoszenie w Serwisie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jego treści, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publikowane przez Organizatorów
 8. Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie danych zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie
§ 4 Rejestracja
 1. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia "zarejestruj się w 5 sek.". Rejestracja nie wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika/Organizatora, Użytkownik/Organizator obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do korzystania z usług dostępnych jedynie z poziomu Konta Organizatora, takich jak zamieszczenia ogłoszeń
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik/Organizator powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/Organizator i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik/Organizator jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego
  3. Użytkownik/Organizator powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Użytkownikowi/Organizatorowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  4. Użytkownik/Organizator powinien zapoznać się z treścią Regulaminu
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika/Organizatora postanowień Regulaminu
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Administratora w postaci prowadzenia Konta Użytkownika//Organizator, na czas nieokreślony
  3. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Organizatora zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika/Organizatora oraz dla celów statystycznych oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika/Organizatora podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika/Organizatora
  4. złożeniem przez Użytkownika/Organizator oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą
  5. złożeniem przez Organizatora oświadczenia o odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie
 5. W dowolnym momencie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika/Organizatora, Użytkownik/Organizator może dokonywać zmian danych podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu
 6. Użytkownik/Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik/Organizator ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Administratora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik/Organizator powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując swoje Konto
 7. Administrator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu
 8. Użytkownik/Organizator, który dokonał Rejestracji w celu usunięcia Konto powinien zgłosić takie żądanie Administratorowi na adres . Po wysłaniu zgłoszenia usunięcia Konta Użytkownika/Organizatora, Konto jest blokowane a Administrator usunie je w przeciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania
§ 5 Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora lub siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora)
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych droga elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną wykonuje, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika/Organizatora, w szczególności za utratę przez Użytkownika/Organizatora lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników/Organizatorów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Administratora. Odwoływanie wydarzeń, zmianę ich warunków oraz ich przebieg, odpowiedzialność ta w całości spoczywa na organizatorze
 6. Eventownik.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, zawieszenia konta a nawet jego usunięcia, zarejestrowanemu Użytkownikowi/Organizatorowi, jeżeli:
  1. Nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami przyjętymi w Polsce
  2. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
  3. Wprowadzone dane Organizatora są nieprawdziwe lub mają na celu wprowadzenie w błąd Użytkowników Serwisu
  4. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu
§6 Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych
 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników/Organizatorów, gdyż stosuje środki ochrony sprzętowej oraz organizacyjnej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu
 2. Użytkownik/Organizator w procesie rejestracji, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych dla potrzeb świadczenia usługi Eventownik.pl przez DaWanda Polska Sp. z o.o. na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie Organizatorom wydarzeń z możliwością przetwarzania wyłącznie w celu związanym z wydarzeniem oraz właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa. Każdemu Użytkownikowi/Organizatorowi, który udostępnił swoje dane osobowe DaWanda Polska Sp. z o.o. zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia
 3. Użytkownik/Organizator w procesie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez DaWanda Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od DaWanda Polska Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz innych celach określonych w Regulaminie. Dane osobowe przekazane podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika/Organizatora
 5. Zbiór danych osobowych przekazanych Administratorowi zgłoszony jest przez Administratora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych
 6. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika/Organizatora. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik/Organizator naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika/Organizatora
 7. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Administratora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę
 8. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników/Administratorów innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika/Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa
 9. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników/Organizatorów ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika/Organizatora
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników/Organizatorów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika/Organizatora oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników/Organizatorów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W przypadku zaznaczenia opcji „Zapamiętaj mnie” przy logowaniu na Konto Użytkownika/Organizatora w pliku „Cookies” będą przechowywane informacje identyfikacji Użytkownika/Organizatora
 11. Każdy Użytkownik/Organizator może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu
§7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie przed skorzystaniem z Serwisu oraz na każde żądanie Użytkownika/Organizatora, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 2. Korzystanie z Eventownik.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Eventownik.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu Eventownik.pl zamieści stosowną informację na serwisie wraz z zamieszczeniem nowej wersji Regulaminu
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2015 r. i zastępuje poprzednio obowiązujący regulamin Serwisu Internetowego
 4. Wszelkie problemy należy zgłaszać kontaktując się na adres
 5. Regulamin jest dostępny w języku polskim
 6. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione
 7. Posiadający Konto Użytkownika/Organizatora zostaną powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i/lub nowego Regulaminu
 8. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku zapisu powyższego należałoby jeszcze dodać, iż poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy posiadający Konto Użytkownika/Organizatora, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu i w takiej sytuacji Administrator usunie Konto Użytkownika/Organizatora
 9. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne
 10. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywać przed właściwym miejscowo sądem powszechnym dla powoda